PERSBERICHT - Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs

Kwetsbare studenten dreigen bij strengere coronamaatregelen uit de boot te vallen

16 oktober 2020

De Vlaamse Vereniging van Studenten adviseert de Vlaamse Regering meer aandacht te hebben voor de meest kwetsbare studenten, nu de coronamaatregelen in het hoger onderwijs en de maatschappij verstrengen. Dat doet het in een advies, waar het ook dieper ingaat op de kleurcodes in het hoger onderwijs, de communicatiestrategie van universiteiten en hogescholen en de nood aan meer data. Dylan Couck, bestuurder onderwijs: “Het is dringend tijd voor meer fijnmazige en flankerende maatregelen.”

De verspreiding van het COVID-19-virus in de maatschappij neemt onrustwekkende proporties aan, strengere maatregelen zijn nodig. Hoewel zulke maatregelen al effectief zijn gebleken, wegen die duidelijk door op de hele samenleving, en met name ook op studenten.

Kwetsbare studenten niet aan hun lot overlaten

Veel van die studenten bevinden zich in kwetsbare situaties. Een omgeving die niet gepast is om thuis te studeren, financiële moeilijkheden, vereenzaming… Daarnaast tonen recente cijfers over het mentaal welzijn van jongeren aan dat de situatie precair is. Te veel studenten vallen nog door de mazen van het net.

Een verstrenging van de maatregelen, zowel in het hoger onderwijs als in de samenleving, zal de druk op deze kwetsbare groep studenten verder verhogen. Dylan Couck: “Wij vragen meer aandacht voor de meest kwetsbare groep studenten. Daarnaast roepen we de Regering en de onderwijsinstellingen snel concrete actie te ondernemen omtrent de verslechterende toestand van het mentaal welzijn bij jongeren en studenten.”

Pas kleurcodes toe in praktijk

De Vlaamse Vereniging van Studenten kaart in het advies verder ook de inconsistente houding aan omtrent het naleven van de kleurcodes en stelt zich terughoudend op ten aanzien van het omschakelen richting code rood.

Couck: “We vragen twee zaken. Ten eerste, pas het systeem van kleurcodes, zoals dat eerder deze zomer werd ontwikkeld, toe. Vandaag opereren sommigen instellingen bijvoorbeeld nog in code geel terwijl dat duidelijk niet meer overeenstemt met de huidige algemene toestand. Ten tweede vragen we om pas over te schakelen naar de hoogste code, i.e. code rood, wanneer een risicoanalyse van de situatie aantoont dat een verstrenging wenselijk en noodzakelijk is, en wanneer overleg met alle betrokkenen, waaronder studenten, gebeurd is.”

Communiceer eerst naar studenten

Verder vraagt onze organisatie om de verandering van kleurcode binnen een instelling eerst richting studenten, en pas daarna richting media te communiceren. Dat de media communiceert over maatregelen die individuele instellingen nemen vooraleer de universiteit of hogeschool zelf gecommuniceerd heeft naar haar studenten, is niet aanvaardbaar.

Nood aan openbare data

Tenslotte vragen we om de data waarop beslissingen worden genomen om de maatregelen in het hoger onderwijs bij te sturen publiek beschikbaar te maken. Nu er meer data wordt verzameld over hoe het virus zich verspreid en over waar besmettingen zich voordoen, moet die data ook gebruikt worden om net daar in te grijpen waar de besmettingen zich manifesteren.

Couck: “Het is onbegrijpelijk dat in deze fase van de crisis er niet meer data publiek beschikbaar is, ten minste dat de overheid niet explicieter communiceert over de concrete evidentie op basis waarvan beslissingen al dan niet genomen worden.”

Meer weten?

Lees hier ons advies

Contacteer Dylan Couck (Bestuurder onderwijs en dossierbeheerder) of Frédéric Piccavet (Beleidsmedewerker hoger onderwijs)