Partners

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) is actief binnen heel wat beleids- en overlegorganen van het Vlaamse hoger onderwijs. Daar probeert ze haar standpunten te verkondigen en zo beleid te maken.

We verkiezen jaarlijks mandatarissen onder onze studenten die er zo goed mogelijk de belangen van hun medestudenten proberen te verdedigen. Bij wijze van bedanking en ter informatie zetten we hun werking graag in de schijnwerpers op deze pagina.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is het ministerie bevoegd voor onderwijsmateries in Vlaanderen. Het werkt aan de voorbereiding van beleid en zorgt ook voor de evaluatie van het beleid, eens het gevoerd is. De minister en haar kabinetsleden volgen o.a. via de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement de gang van zaken bij VVS op. Ze hebben ook regelmatige contacten met ons bestuur. De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement is elke donderdag live te volgen via de website van het Vlaams Parlement.

Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaams Onderwijsraad (VLOR) is het strategische adviesorgaan voor het beleidsdomein onderwijs en vorming. Ze beoordeelt de beleidsplannen van de overheid maar doet zelf ook voorstellen over het Vlaamse onderwijsbeleid. De Vlaamse minister van Onderwijs is verplicht het advies van de VLOR in te winnen voor alle voorontwerpen van decreet over onderwijs. De VLOR is representatief samengesteld: iedereen die op één of andere manier bij onderwijs betrokken is, heeft er vertegenwoordigers. Voor het hoger onderwijs is o.a. de Raad Hoger Onderwijs van de VLOR zeer belangrijk. De Vlaamse Vereniging van Studenten is decretaal bepaald als de organisatie die studenten kan afvaardigen naar de VLOR.

Vlaamse Interuniversitaire Raad

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is een autonoom overlegorgaan dat wordt gefinancierd door de universiteiten. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten. Die gaan over een brede waaier van thema’s gerelateerd aan het hoger onderwijs. Universiteitsstudenten zijn via VVS vaak vertegenwoordigd in de werkgroepen van de VLIR.

Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is een overlegorgaan dat wordt gefinancierd door de hogescholen. De VLHORA adviseert de Vlaamse overheid over alle beleidsaspecten inzake het hogeschoolonderwijs, het projectmatige wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Daarnaast organiseert en stimuleert de VLHORA ook het overleg tussen de instellingen over alle materies die de hogescholen aanbelangen. Hogeschoolstudenten zijn via VVS vaak vertegenwoordigd in de werkgroepen van de VLHORA.

Vlaamse Scholierenkoepel

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden en de officieel erkende spreekbuis van middelbare scholieren in Vlaanderen. Het is een vereniging voor en door scholieren uit het secundair onderwijs en wil ervoor zorgen dat scholieren betrokken worden bij het onderwijs(beleid). De koepel wordt door de Vlaamse overheid als gesprekspartner namens de scholieren erkend en gefinancierd, net zoals VVS voor de studenten.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. Het SIHO vormt de brugfunctie met de Vlaamse Overheid en speelt ook een rol in het informeren en het sensibiliseren van de bredere samenleving over inclusief hoger onderwijs.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorginstelling die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen bewaakt en de kwaliteitscultuur binnen de instellingen voor hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen voor hoger onderwijs.

The European Students’ Union (ESU)

De European Students’ Union (ESU) is de overkoepelende organisatie van 45 nationale studentenvakbonden (NUS) uit 40 landen. De missie van de ESU is het vertegenwoordigen, verdedigen en versterken van de educatieve, democratische en politieke en sociale rechten van studenten. De ESU zet zich in voor duurzaam, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs in Europa.

Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. De Vlaamse ministers moeten hen om advies vragen, telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen, jongeren en jeugdorganisaties. Maar de Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit.

Fédération des Étudiant.e.s Francophones (FEF)

De Fédérations des étudiant.e.s Francophones (FEF) is de studentenvakbond in de federatie Wallonië-Brussel. De FEF (en haar juridische afdeling) behandelt studentenberoepen, staat studentenraden bij in hun missies, verspreidt het laatste studentennieuws en volgt en beheert hoger onderwijskwesties.