Standpunt Excelleren in het hoger onderwijs

2023-03-23

Vlaanderen en Brussel barst van het talent, en de “War on talent” toont dat hier ook nood aan is bij onze bedrijven. Echter is er heel wat onontgonnen potentieel, door een gebrek aan uitdaging van en steun voor de excellerende student: “Als we willen dat iedere student zich ten volle kan ontplooien, moeten we nadenken over hoe we hen kunnen uitdagen en stimuleren om het beste van zich te geven”, zegt voorzitter Julien De Wit. VVS stelt haar standpunt “Excelleren in het hoger onderwijs” voor, met maar liefst 18 actiepunten die de hogeronderwijsinstellingen kunnen implementeren zónder dat ze de druk of drempel verhogen voor studenten die het moeilijk hebben.

Download hieronder het advies Excelleren in het hoger onderwijs van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt:

dat er extra verbredend en verdiepend lesmateriaal wordt voorzien voor studenten die daar nood aan hebben. Eventueel in de vorm van een online verdiepingstraject.
dat professoren en assistenten zich inspannen om voor excellerende studenten een klankbord te zijn.
dat wordt bekeken of extra masterclasses en workshops voor excellerende studenten wenselijk en haalbaar zijn. Bovendien kunnen studenten die nood hebben aan een extra uitdaging wellicht worden ingezet in onderzoeksprojecten.
dat competities zoals wetenschapsbeurzen, debatwedstrijden en dergelijke worden ondersteund, zonder een basis te zijn voor een voorkeursbehandeling.
dat hogeronderwijsinstellingen inzetten op het uitbreiden van “honoursprogramma’s”.
dat de Vlaamse regering initiatieven zoals de Fayatbeurzen blijft ondersteunen en verder uitbreidt.
dat micro credentials al worden gepromoot tijdens de opleidingen als mogelijke manier om vaardigheden en kennis te verbreden. Dit vanzelfsprekend wanneer de micro credentials op punt staan.
dat extracurriculair engagement door de overheid en instellingen worden gevaloriseerd. Bijvoorbeeld door het invoeren van zogenaamde diplomabadges.
dat extracurriculaire stages worden mogelijk gemaakt en gepromoot.
dat excellentie wordt gefaciliteerd en gewaardeerd.
dat wordt bekeken of een mentorschapsformule haalbaar is. Een mentor kan een sparringpartner zijn voor de student en de student kan bij de docent terecht met vragen of bedenkingen.
dat docententrainingen worden georganiseerd om docenten te leren omgaan met hoogbegaafde studenten.
dat evaluatievormen goed worden gespecificeerd. Deze duidelijkheid is belangrijk voor hoogbegaafde studenten.
dat studenten de nodige autonomie, zelfstandigheid en agency wordt geboden in de lessen.
dat studenten met een hoge score dezelfde kans krijgen op feedback voor opdrachten en examens dan alle andere studenten.
dat hogeronderwijsinstellingen flexibeler omspringen met vrijstellingen.
dat excellerende studenten hun talenten kunnen valoriseren door studenten die minder goed mee kunnen te helpen.
dat ook voor excellerende studenten en hoogbegaafde studenten wordt gewerkt rond faalangst. Er kunnen bijvoorbeeld workshops worden gegeven rond het thema of er kunnen praat- en buddygroepen worden gevormd.
dat brede basiszorg en faciliteiten worden aangeboden aan hoogbegaafde studenten die daar nood aan hebben.

Contactgegevens

Rapporteur & contactpersoon: Julien De Wit

Dossierbeheerder: Lynn De Palmenaer

Contact: onderwijs@vvs.ac

De rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de algemene vergadering.