Standpunt Indeling van het academiejaar

2019-11-21

In dit standpunt behandelt de Vlaamse Vereniging van Studenten kort de belangrijkste thema’s die voor studenten van belang zijn wanneer hogeronderwijsinstellingen zouden nadenken over een eventuele herindeling van hun academische kalender. Dit is geen denkoefening die ondoordacht en niet weloverwogen moet gebeuren: de implicaties voor studenten en de onderwijsorganisatie zijn niet gering.

Die thema’s die in deze tekst behandeld worden zijn zeker geen exhaustieve lijst maar de Vlaamse Vereniging van Studenten benadrukt dat de evaluatie van enige voorstellen steeds moet gebeuren in de volledige context waarin de wijziging wordt voorgesteld.

VVS vraagt dat:

De indeling van het academiejaar afgestemd wordt met de gebruikte onderwijs- en evaluatievormen;
De indeling van het academiejaar rekening houdt met het feit dat studenten soms van opleiding of hogeronderwijsinstelling willen veranderen. Evenzeer als bij het studiekeuzeproces, is het voor de Vlaamse Vereniging van Studenten belangrijk dat dit gebeurt in een context waarin daarvoor de nodige tijd en ondersteuning voor voorzien is;
De hogeronderwijsinstellingen rekening houden met de unieke situatie waarin veel studenten zich bevinden, ongeacht of die situatie nu gecreëerd wordt door het opnemen van bepaalde engagementen in studentenverenigingen, als studentondernemer of als studentenvertegenwoordiger, of door omstandigheden of kenmerken eigen aan de student (zoals studenten met een functiebeperking, werkstudenten, studenten die zelf hun studies moeten financieren …);
Er tijdens het academiejaar voldoende tijd is voor rust- en vakantieperiodes voor alle studenten;
De doelstellingen van het Bolognaproces, zoals het verhogen van de studentenmobiliteit (dat als bijzonder waardevol wordt beschouwd), niet in het gedrang worden gebracht.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dylan Couck

Contactadres: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.