Standpunt Nota informatie instellingsreview

2019-07-02

De Vlaamse Vereniging van Studenten heeft bij de hervorming van het kwaliteitszorgsysteem van de visitaties naar dat van de instellingsreview steeds het belang van publieke informatievoorziening benadrukt. Met deze nota geeft de Vlaamse Vereniging van Studenten haar visie op hoe deze informatievoorziening in het nieuwe systeem zou moeten lopen om voor elke betrokken partij transparantie te bieden.

VVS vraagt:

De Vlaamse Vereniging van Studenten erkent dat informatie over de kwaliteit van de opleiding voor vele studiekiezers niet de eerste informatie is die gezocht wordt. Toch benadrukt ze het belang van het publieke karakter van zowel kwalitatieve informatie (bv. een analyse van de sterke en zwakke punten van de opleiding) als kwantitatieve informatie (cijfers over de slaagkansen, studentenaantallen …) die up to date wordt gehouden door de overheid en/of de betrokken hogeronderwijsinstellingen.

Contactgegevens

Rapporteur Nota informatie instellingsreview: Dylan Couck

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.