Standpunt Nota Studentenparticipatie

2017-05-24

Het vijfjaarlijks onderzoek naar studentenparticipatie werd met het Onderwijsdecreet XXVI in 2016 afgeschaft om plaats te maken voor een meer constante opvolging. Om gehoor te geven aan deze constante opvolging werd in de schoot van de Vlaamse Onderwijsraad een werkgroep opgestart die onderzoek uitvoerde naar de redenen waarom studenten niet deelnemen aan studentenparticipatie.

VVS juicht de aandacht voor studentenparticipatie toe en waardeert dit stage- onderzoek. De Vlaamse studenten herkennen hun eigen ervaringen in de onderzoeksresultaten. Een reden die sterk naar voren komt om niet te participeren, is de werkdruk door de combinatie van de studie met studentenvertegenwoordiging en andere activiteiten. Daarnaast kwam, o.a. in het project Studenteninspraak Onbeperkt van VVS, ook aan bod dat de verwezenlijkingen en concrete acties van studentenraden veel meer aandacht verdienen.

Een ander belangrijk punt, is de vraag naar voldoende en relevante informatie over studentenvertegenwoordiging en de specifieke verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan. Meer in het bijzonder bestaat ook de nood aan meer informatie over faciliteiten en voordelen aan studentenvertegenwoordiging.

De Vlaamse studenten willen daarnaast opmerken dat de autonomie van de instellingen gewaardeerd wordt, maar dat hierdoor de verschillen tussen de instellingen binnen dit domein wel enorm groot zijn. Een domein waarop de verschillen bijvoorbeeld opvallend zijn, is de toekenning van de faciliteiten die horen bij het statuut studentenvertegenwoordiger. Ook de mate waarin de docenten deze faciliteiten daadwerkelijk erkennen en respecteren, verschilt sterk.

VVS wilt benadrukken dat instellingen hoger onderwijs veel kunnen leren van de good practices van andere instellingen en dat sommige van deze praktijken ook veralgemeend zouden kunnen worden. In dit standpunt geeft VVS enkele concrete aanbevelingen mee in kader van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Contactgegevens

Rapporteur Nota Studentenparticipatie: Frédéric Piccavet
Co-rapporteur: Marthe Gousseau

Contact: participatie@vvs.ac , +32 (0)476 30 80 16

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.