Standpunt Professionele masters

2019-05-16

In dit standpunt buigt de Vlaamse Vereniging van Studenten zich over het landschap van de masters in Vlaanderen en dit voornamelijk vanuit het perspectief van de doorstroommogelijkheden naar tweede verdiepende en/of verbredende opleiding (van welke aard ook) na het gevolgd hebben van een professionele bachelor. Hierbij is in de eerste plaats een evaluatie gemaakt van de bestaande mogelijkheden (zoals de schakelprogramma’s en bachelor-na-bachelors). Die evaluatie is echter ook ruimer gevoerd dan vanuit het genoemde perspectief: met soms kleine aanpassingen kan een bijzonder groot voordeel gecreëerd worden voor de studenten die voor een dergelijk traject kiezen.

Gelet op de groeiende aandacht voor dit concept, lijkt het de Vlaamse Vereniging van Studenten noodzakelijk om dit debat te benaderen vanuit een invalshoek die de instellingsbelangen overstijgt en vertrekt vanuit de noden van de student.

Daarnaast behandelt de Vlaamse Vereniging van Studenten in dit standpunt de vraag naar professionele masters. Zij staat open voor een breder aanbod van professioneel georiënteerde opleidingen, ook op masterniveau. Over welke instellingen die opleidingen dan moeten aanbieden en onder welke concrete modaliteiten, wordt in deze tekst geen uitspraak gedaan.

Verder gaat de Vlaamse Vereniging van Studenten ook dieper in op de bestaande trajecten die kunnen dienen als een bovenbouw op een professionele bachelor, zowel van academische als professionele aard.

VVS vraagt:

Een evaluatie van de bestaande niet-initiële opleidingen in dialoog met alle hogeronderwijsinstellingen.
Dat wanneer er een grondig gefundeerde de vraag bestaat naar professioneel opgeleide profielen op niveau zeven van de Vlaamse kwalificatiestructuur, de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid moeten krijgen om professionele masters aan te bieden, weliswaar onder strikte voorwaarden.
Die strikte voorwaarden dienen deel te zijn van een holistische visie op het concept van professionele masters. Die visie dient uitgewerkt te worden in overleg met alle betrokken partners. In deze tekst worden al enkele voorwaarden genoemd die zeker deel moeten uitmaken van dat kader.
Dat wanneer professionele masters zouden worden ingericht, er een degelijke financiering voorzien wordt die instaat voor een toegankelijk aanbod.

Contactgegevens

Rapporteur Professionele masters: Dylan Couck

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.