Standpunt Vermarkting van het hoger onderwijs

2017-06-08

In deze tijd van besparingen wil VVS uitdrukkelijk aandacht vragen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van democratisch hoger onderwijs. De laatste jaren bestaat er veel aandacht voor private financiering van hoger onderwijs, rationaliseringsinitiatieven, arbeidsmarktgericht hoger onderwijs en de rol van private partners binnen werkplekleren.

VVS vraagt:

✓ Dat privéfinanciering aan de volgende drie voorwaarden voldoet: de basisfinanciering mag niet in het gedrang komen, de kwaliteit van het gefinancierde onderwijs mag er niet onder lijden en de onafhankelijkheid van onderwijs en onderzoek moet behouden blijven.
✓ Geen vertegenwoordigers van organisaties met louter commerciële doeleinden in de raden van bestuur van de instellingen.
✓ De mogelijkheid om externen met een raadgevende functie in een adviesraad te
laten zetelen behouden.
✓ De vermarkting van het onderwijs aan de universiteiten een halt toeroepen.
✓ De hogescholen aanmoedigen rekening te houden met de snelle evolutie van de arbeidsmarkt.
✓ Dat er geen opleidingsaanbod verdwijnt door de afschaffing van afstudeerrichtingen en opleidingen.
✓ Een verdere uitbreiding van de samenwerking met de privésector in het aanbieden van stageplaatsen.
✓ Garanties dat instellingen niet samenwerken met bedrijven die stageplaatsen aanbieden waarbij studenten eerst een vergoeding moeten betalen en de optimalisering van de praktische kant van stages.
✓ Een breed aanbod van stageplaatsen binnen de instelling.

Contactgegevens

Rapporteur Vermarkting Hoger Onderwijs: Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.