Standpunt Studentenhuisvesting: inschrijving van studenten in de bevolkingsregisters

2020-02-20

Op dit ogenblik buigt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zich over een aanpassing van de regels rond de inschrijving van studenten in de bevolkingsregisters. Hiervoor moet het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 aangepast worden.

Een van de belangrijkste wijzigingen houdt in dat elke student die zijn of haar adres wil verplaatsen naar de studentenstad, gemakkelijker ingeschreven kan worden in de bevolkingsregisters van die studentenstad. Bij de huidige regelgeving moet men ook aantonen dat men financieel niet langer ten laste van de ouders is.

Daarnaast brengt de aanpassing van het KB ook enkele andere wijzigingen met zich. Deze nota bespreekt de wijzigingen van het KB, somt de implicaties en sluit af met enkele conclusies en voorstellen.

VVS:

Bepleit dat de impact van dit voorstel zo weinig mogelijk administratieve lasten voor studenten met zich meebrengt;
Vindt het een goede zaak dat studenten die in de studentenstad ingeschreven wensen te worden niet langer gecontroleerd worden op basis van het feit of ze al dan niet financieel ten laste zijn van de ouders. De huidige regelgeving acht de Vlaamse Vereniging van Studenten discriminerend en doet af aan de persoonlijke levenssfeer van de studenten;
Is bezorgd om het feit dat het voorstel zou kunnen inhouden dat er andere huurwetgeving van toepassing zal zijn voor studenten die zich zullen domiciliëren dan voor studenten die zich niet domiciliëren;
Vraagt om een informatiecampagne op te zetten rond de gevolgen die een domiciliëring met zich meebrengt, indien het KB wordt goedgekeurd;
Pleit voor een gestructureerde inbedding van inspraak voor studenten in de stad waar ze studeren. Studenten maken deel uit van een stad en medezeggenschap is dan ook een absolute must;
Roept de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op een analyse te laten maken over de impact van dit voorstel en alle implicaties voor studenten hierin te verwerken;
Roept op om geen haastige beslissingen te nemen, maar een grondig voorstel uit te werken in samenwerking met alle actoren om op die manier te streven naar een optimale situatie voor studenten in de stad waar ze studeren. Het vraagt om de belangrijkste stakeholders, namelijk de studenten, in dit overleg te betrekken.

Contactgegevens

Contactpersonen: Dylan Couck & Frédéric Piccavet

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.