Standpunt Taalbeleid

2020-10-15

Het belang van kwaliteitsvol taalonderricht mag niet onderschat worden: zowel op het vlak van Nederlands als andere talen kunnen studenten na het secundair onderwijs nog veel leren, al dan niet door er expliciete aandacht op te vestigen in het curriculum. Taalverwerving is echter niet enkel een doel op zich: opdat studenten na hun opleiding hun eigen kennis binnen dat vakgebied kunnen blijven verruimen, is het belangrijk dat zij academisch taalgebruik en vakjargon in de gangbare talen binnen dat vakgebied, onder de knie hebben. Dat is evenwel geen pleidooi voor een ongebreidelde inzet van andere talen in ons hoger onderwijs of voor een algemene verengelsing. De inzet van andere talen dan het Nederlands vereist een duidelijk juridisch kader – dat nu evenwel nog te stringent is – en onder meer afdoende taalondersteuning voor studenten en een hoog beheersingsniveau door het onderwijzend personeel. Dat staat allemaal nog niet op punt in het Vlaamse hoger onderwijs.

VVS vraagt:

Meer expliciete aandacht voor taalonderricht in hoger onderwijs en dat zowel voor opleidingen in het Nederlands als in andere talen;
Een verdere versoepeling van de taalregelgeving, in het bijzonder wat het aandeel anderstalige opleidingsonderdelen in een Nederlandstalige opleiding betreft;
Een logische spreiding van de anderstalige opleidingen in Vlaanderen, en Nederlandstalige equivalenten dichtbij de student.
Gepaste en afdoende taalondersteuning voor studenten in het hoger onderwijs;
Hoge vereisten voor personeel, maar geen rem op internationale mobiliteit;
Een meer kwalitatieve wijze van toezicht op de naleving van de taalregelgeving.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dylan Couck

Contact: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.