Standpunt Verstrenging van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs

2020-10-15

De verspreiding van het COVID-19-virus in de maatschappij neemt weer onrustwekkende proporties aan. Elke dag stijgt het aantal nieuwe gevallen en ondanks de eerdere aanscherpingen van maatregelen, lijkt het tij niet te keren. Meer en meer stemmen kijken dan ook richting het (hoger) onderwijs om de aldaar geldende maatregelen aan te scherpen. Als Vlaamse Vereniging van Studenten is dit een reflex die ons enigszins zorgen baart. Hoewel de lockdown in het voorjaar effectief was, heeft die duidelijk een impact gehad op studenten. Ongeacht welke wijzigingen (lees: verstrengingen) er eventueel aankomen, moeten de Vlaamse Regering en de hogeronderwijsinstellingen zich beraden over de wat de gevolgen van een wijzigende situatie zijn voor studenten en hoe ze een negatieve impact kunnen vermijden dan wel minimaliseren.

VVS vraagt:

Pas het systeem met de kleurcodes toe. Schakel voor het hoger onderwijs niet alleen de facto over naar kleurcode oranje maar neem die beslissing formeel van overheidswege. Overweeg verdere verstrengingen indien de data daartoe nopen.
Zet als overheid in op een beleid dat ingrijpt daar waar de besmettingen zich voordoen, en bereid je als overheid voor op een situatie waarin verstrengde maatregelen voor langere tijd moeten worden aangehouden.
Ga als overheid na wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen op de studentenpopulatie, met verhoogde aandacht voor eerstejaars en kwetsbare groepen.
Treedt in overleg met studentenvertegenwoordigers, zowel binnen de onderwijsinstellingen als op fora daarbuiten, en betrek hen in het beslissingsproces.

Een adequate reactie op de toenemende verspreiding van COVID19 vereist een fijnmazig beleid voor het hoger onderwijs:
Maak de data op basis waarvan beslissingen worden genomen om de maatregelen al dan niet bij te sturen publiek beschikbaar, en communiceer als overheid uitdrukkelijk over die evidentie.
Zorg voor een verstrenging van de maatregelen voor het hoger onderwijs in verhouding tot het aantal besmettingsgevallen dat zich voordoet, en vergeet daarbij niet dat het leven van een student zich niet beperkt tot de campus.
Handhaaf en verstreng waar nodig de veiligheids- en hygiënemaatregelen op de campussen maar evenzeer daarbuiten. De maatregelen enkel verstrengen op de campussen zal niet volstaan om het aantal besmettingen terug te dringen.
Wend de flexibiliteit van de matrices aan om eerstejaars-, schakel-, internationale studenten … voorrang te geven voor onderwijs on campus alsook voor onderwijsactiviteiten die niet kwaliteitsvol vanop afstand georganiseerd kunnen worden.

Indien de situatie niet verbetert op korte termijn, moet de overheid ook inzetten op flankerende maatregelen:
Heb voldoende aandacht voor de meest kwetsbare groepen studenten in de samenleving en neem actie voor zij die het op mentaal, financieel of sociaal vlak moeilijk hebben.
Onderneem concrete actie omtrent de verslechterde toestand van het mentaal welzijn bij jongeren en studenten, voornamelijk rond het aspect eenzaamheid. 
Communiceer als overheid helder en duidelijk naar studenten en hun ouders wat een aanscherping van de maatregelen inhoudt (i.e. een wijziging van de kleurcode).
Communiceer als hogeronderwijsinstellingen zelf naar studenten en vermijd dat zij eerst ingelicht worden door de media.
Maar werk van een beleid dat rekening houdt met jongeren en studenten, en hun specifieke noden.
Breng als overheid alles in stelling om waar en wanneer nodig tijdig in te grijpen met regelgevende initiatieven, zeker wanneer de onrustwekkende situatie langer zou aanhouden.

Contactgegevens

Contactpersonen: Dylan Couck & Frédéric Piccavet

Contactadres: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.