Standpunt Verstrenging van de studievoortgangsmaatregelen

2021-05-20

In dit standpunt staat VVS stil bij de studievoortgangsmaatregelen die de werkgroep ‘Optimaliseren studievoortgang’, opgericht door het kabinet Weyts, doet om decretaal te implementeren. Aangezien die maatregelen wel een duidelijke en sterke impact kunnen hebben op het studietraject van studenten, benaderen we deze met de nodige voorzichtigheid en kritische zin. Dat wil evenwel niet zeggen dat we de noodzaak van een effectief studievoortgangsbeleid niet erkennen. De verschillende voorstellen, zoals die voorlagen eind april 2021, worden verder in deze tekst afzonderlijk behandeld en becommentarieerd. Per maatregel bepalen we in deze tekst ook in hoeverre we deze als VVS steunen. Het is wel uitermate de steun voor bepaalde maatregelen te lezen te lezen in het geheel van deze tekst en niet los van de andere overwegingen.

Behoudens een genuanceerde standpuntbepaling over de verschillende voorstellen voor nieuwe studievoortgangsmaatregelen, leggen we ook enkele, onontbeerlijke bijkomende voorstellen op tafel voor een sterk en gedegen studievoortgangsbeleid. Het betreft dan onder meer een noodzakelijke investering in studie- en trajectbegeleiding; een duidelijke vraag om het studieproces van studenten niet zuiver kwantitatief maar ook kwalitatief te benaderen en daar onderzoek naar te verrichten; en om de rechtsbescherming van de student te bewaken. Tot slot leggen we als organisatie ook een verplichte evaluatie van het nieuwe beleid op tafel samen met een voorstel om universiteiten en hogescholen te verplichten publieke informatie te verstrekken over hun studievoortgangsbeleid.

VVS beleidsadviezen:

Minimaal studierendement

Voorstellen van maatregelen die decretaal worden verankerd:
✓ Hogeronderwijsinstellingen zijn verplicht om bindende voorwaarden op te leggen indien studenten minder dan de helft van de opgenomen studiepunten hebben verworven, tenzij er sprake is van overmacht. De instelling bepaalt autonoom deze voorwaarden. 
✓ Hogeronderwijsinstellingen kunnen bindende voorwaarden opleggen bij een studierendement van minder dan 100% (bijvoorbeeld mijlpaalsysteem waarbij de eerste studiepunten moeten behaald worden in twee jaar).
✓ Hogeronderwijsinstellingen kunnen generatiestudenten / trajectstarters weigeren zich opnieuw in te schrijven in eenzelfde opleiding bij een zeer laag studierendement van 30% of minder (niet meer op individueel dossier).
✓ Hogeronderwijsinstellingen kunnen aan studenten die na 4 examenkansen geen credit behalen kunnen een bindende studievoortgangsmaatregel opleggen of weigeren om dit opleidingsonderdeel nog op te nemen.

Volgtijdelijkheden

Voorstellen van maatregelen die decretaal worden verankerd:
✓ Hogeronderwijsinstellingen kunnen strikte volgtijdelijkheid (een opleidingsonderdeel mag enkel opgenomen worden als een student geslaagd is voor één of meerdere onderliggende opleidingsonderdelen) tussen opleidingsonderdelen enkel vastleggen op basis van risico’s of veiligheidsproblemen als het opleidingsonderdeel zou opgenomen worden. Inhoudelijke redenen voor volgtijdelijkheid moeten met het oog op een betere studievoortgang geherdefinieerd worden als gelijktijdigheid. Dit principe van gelijktijdigheid wordt ingevoerd vanuit de noodzaak dat studenten achterstand opnieuw moeten kunnen inhalen.
✓ Volgtijdelijkheid tussen semesters kan niet worden toegepast, tenzij in zeer uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen.
✓ Studenten hebben het recht om elk AJ minstens 50 SP op te nemen in hun curriculum.
✓ Studenten moeten de kans krijgen om opleidingsonderdelen ‘in te halen’ en op die manier opnieuw in het modeltraject te komen, ze hebben hiervoor het recht om grotere pakketten tot 72 SP op te nemen.

Minimaal op te nemen studiepunten

Voorstellen van maatregelen die decretaal worden verankerd:
Optie 1: er komt geen decretale regel.
Optie 2: iedere generatiestudent schrijft zich in voor alle studiepunten van het modeltraject (tussen 54 en 66 studiepunten). De onderwijsinstellingen kunnen voor bepaalde doelgroepen, die ze zelf afbakenen, uitzonderingen voorzien in hun onderwijs- en examenreglement. Zij kunnen ook een uitzondering voorzien op basis van een individueel dossier van een student.
Bij de 2e inschrijving voor dezelfde opleiding nemen de studenten minstens alle resterende vakken van het modeltraject op.

Knip tussen bachelor en master

Het beleidsvoorstel is om de harde knip niet te verankeren in het decreet.

Snellere heroriëntering

Voorstellen die decretaal worden verankerd: 
De instellingen geven verplicht een studieadvies aan de student bij een laag studierendement na de eerste examenperiode.

Contactgegevens

Contactpersoon: Dylan Couck

Contactadres: onderwijs@vvs.ac

De Rapporteur is bij VVS verantwoordelijk voor de totstandkoming van een standpunt. Hij of zij toets af wat de VVS-leden in het standpunt weerspiegeld willen zien.

Contact Bestuur VVS: info@vvs.ac, +32 (0)2 893 24 84

Het Bestuur vertegenwoordigt VVS en wordt voor één academiejaar verkozen door de leden van de Algemene Vergadering.